پروژه استخر چمستان

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. استخر
  4. chevron_left
  5. پروژه استخر چمستان

پروژه استخر چمستان المانهای این طرح توسط مشتری درخواست شد و تیم طراحی روبوسرامیک با چند مرحله طراحی، المانهای حاشیه و دلفین و توپ را جز به جز طراحی و در طرح گنجاندند. نهایتا پس از تصویب طرح، پروژه در ۱۸ رنگ اجرا و تحویل گردید. نکته قابل توجه این پروژه، استفاده از المانهای سنتی دلفین و توپ و اجرای آنها به صورت موزاییکی و مدرن می باشد.

فهرست